Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, bestellingen en verkopen van zowel producten als diensten.
Het plaatsen van een bestelling impliceert, namens de koper, de kennis van onze algemene voorwaarden en de volledige en onvoorwaardelijke hechting aan onze algemene voorwaarden.
Behalve indien er een formeel schriftelijk akkoord is, zijn er geen bijzondere voorwaarden die onze algemene voorwaarden overheersen.

2. Privacy

Vermits wij de bescherming van je privacy uiterst belangrijk vinden, kan je in ons Privacy Beleid de nodige informatie vinden over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe deze worden gebruikt, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

3. Offertes

3.1 Prijs

Producten en diensten worden geleverd tegen de prijzen die van kracht waren op het moment van het plaatsen van de bestelling. Bij elke aanbieding of communicatie worden de prijzen vermeld als “Exclusief btw”.
Al onze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, zijn de offertes één week geldig.

3.2 Afbeeldingen

De afbeeldingen van de producten worden uitsluitend ter informatie gegeven en zijn niet contractueel bindend.

3.3 Onvolledige informatie

Ondanks alle zorg die besteed werd aan het creëren van onze catalogus, kunnen fouten of nalatigheden voorkomen. SensEnergies kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in welke vorm dan ook.

4. Bestellingen

4.1 Inleiding

De overeenkomst komt tot stand van zodra de klant de bestelling schriftelijk (mogelijk per e-mail) heeft bevestigd.

4.2 Wijzigingen door de klant

De door de klant gevraagde wijziging(en) in de bestelling zijn enkel geldig als we deze schriftelijk aanvaard en bevestigd hebben.

4.3 Annulering van de bestelling

De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren indien deze annulering plaatsvindt binnen 14 dagen na de besteldatum. Voor bestellingen van fysieke producten betalen we het volledige reeds betaalde bedrag terug. Als de annulering plaatsvindt voor een bestelling die al verzonden werd, is de koper verplicht om de retour van de producten te regelen. Indien het een opdracht betreft waarbij specifieke werkzaamheden of ontwikkelingen nodig voor zijn en deze reeds zijn aangevangen, dient een vergoeding van 30% van de overeengekomen prijs te worden betaald.

4.4 Weigering van de bestelling

SensEnergies behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of om er bepaalde voorwaarden aan te koppelen. Als de bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt SensEnergies de weigering binnen de 10 werkdagen per e-mail mee.

4.5 Overmacht

In geval van overmacht behoudt SensEnergies het recht om de bestelling te annuleren en / of het contract zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, dit door binnen de 14 dagen een e-mail te sturen en dit zonder dat SensEnergies verantwoordelijk kan gesteld worden voor mogelijke door de klant geleden schade. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet kan worden toegeschreven aan SensEnergies (bv. stakingen, technische incidenten, leveranciersvertraging en tekort aan arbeidskrachten, …).

5. Betaling

5.1 Inleiding

Voor elke onbetaalde factuur worden er vanaf 8 dagen na de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande kennisgeving, nalatigheidsinteresten van 12% op jaarbasis aangerekend, met een minimumtarief dat overeenkomt met dat van artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstand bij commerciële transacties.
Aan het einde van de looptijd wordt elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair bedrag van 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 50 € per factuur.

5.2 Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht van het verkochte product neemt plaats op de vervaldag van de volledige/laatste betaling.
In het geval dat de betaling niet plaatsvindt binnen de tijdslimiet (vermeld op de factuur), behoudt SensEnergies zich het recht om het geleverde product terug te nemen, toegang tot diensten te blokkeren (bijv. gegevens of webpagina’s) en indien nodig, om het contract te beëindigen.

5.3 Betalingsgeschillen

Indien er een geschil is over de betaling van een eerdere bestelling, behoudt SensEnergies zich het recht om elke openstaande bestelling te annuleren.
Elk geschil met betrekking tot een factuur dient binnen 14 dagen na verzending per e-mail worden ontvangen.

6. Leveringen

6.1 Levertermijn

De vastgestelde levertermijnen voor onze diensten of leveringen worden, tenzij anders vermeld, slechts als indicatie gegeven. Eventuele vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.

7. Garantie

7.1 Algemeen

In ieder geval zal de maximale interventie beperkt zijn tot het vervangen of herstellen van defecte producten of de terugbetaling van de aankoopprijs. De klant heeft geen recht op eventuele aanvullende schadevergoedingen.
Artikelen onderhevig aan slijtage of artikelen met een korte levensduur (bijv. batterijen) vallen niet onder de garantievoorwaarden, tenzij kan worden aangetoond dat het duidelijk een productiefout betreft.
Een gebrek dient binnen 14 dagen na de bevinding worden gemeld. Na deze periode vervalt het recht op garantie.
In het geval van een defect, wordt de klant verzocht contact op te nemen via ons contactformulier een e-mail naar support@sensenergies.com te sturen. De klant dient op de meest zichtbare manier aangeven waar het defect zich bevindt.

7.2 Uitsluitingen

Schade en defecten veroorzaakt door externe ongelukken (verkeerde montage, verkeerd onderhoud, abnormaal gebruik, door de klant aangebrachte wijzigingen, nalatigheid, vallen, …), of technische ingrepen door een derde partij vallen buiten de garantie.
Materiaal dat fysiek beschadigd is, valt niet langer onder de garantie (krassen, kapotte producten, …)
De garantie is niet overdraagbaar. Het blijft alleen van toepassing op de eerste eigenaar.

8. Verantwoordelijkheid

SensEnergies doet er alles aan om alle overeengekomen diensten met zorg en professionaliteit te uit te voeren. SensEnergies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de uitvoering van haar diensten als gevolg van het verstrekken van onvoldoende of onjuiste gegevens door de klant. SensEnergies kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten (zelfs in het geval van ernstige nalatigheid), behalve in geval van fraude. Ongeacht de oorzaak van de actie waarin de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, kan SensEnergies niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade zoals het verlies van verwachte winsten, de omzetdaling, hogere bedrijfskosten, verlies van klanten, … De verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan de klant is in elk geval maximaal beperkt tot het terugbetalen van de door de klant reeds betaalde prijs. Voor diensten of producten geleverd door externe leveranciers, wijst SensEnergies elke aansprakelijkheid af die boven of verschillend is dan de overeengekomen verplichtingen van de externe leverancier. SensEnergies is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens of documenten die door de klant worden geleverd (inclusief afbeeldingen). De klant dient zich ervan te verzekeren dat het ingediende materiaal geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wetgeving.

9. Geschillen

9.1 Inleiding

Het is verplicht om de goederen of diensten bij de receptie te controleren. Zichtbare gebreken of niet-conforme geleverde goederen, dienen per e-mail binnen de 2 dagen na de datum van ontvangst van de goederen gemeld worden. Het is aan de koper om eventuele gebreken of vastgestelde afwijkingen aan te tonen.
Als een product niet-conform wordt bevonden, behoudt freva.com zich het recht om het product te vervangen of het gefactureerde bedrag terug te betalen. In elk geval, dient het niet-conforme product via ons contactformulier of per e-mail (support@sensenergies.com) worden gemeld en door de koper worden geretourneerd. Waar van toepassing, dient de koper de nodige bewijzen te bewaren om mogelijke defecten te kunnen op te sporen.

9.2 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil niet op deze manier kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde Belgische rechter, onder voorbehoud van de bepalingen van de Rome I-verordening van 17 juni 2008.

9.3 Diversen

Beide partijen (klant en leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

10. Contact

Als u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

freva.com BVBA
Duivenschieting 85
1150 Brussel
België
Dit adres is geen verkooppunt !
+32 476 681 481
info@freva.com
www.freva.com
BTW: BE0675880162
IBAN: BE15 7360 3528 5230

  1. Wijzigingen aan deze Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. Op de website vind je steeds de meest recente versie.

Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 01/02/2021.